نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

شکوفه تواضعی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
شکوفه تواضعی -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tavazoe-arab/fa

افسانه توانگر

دانشکده اقتصاد و حسابداری

امیر توحیدی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
امیر توحیدی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tohidi-theo/fa

فرهاد توکلی

دانشکده علوم پایه
فرهاد توکلی
دانشکده علوم پایه
-

گوگل اسکالر

احمد توکلی

دانشکده روانشناسی

طاهره توکلی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
طاهره توکلی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/t-tavakoli-phi/fa

گوگل اسکالر

مریم ثقفی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مریم ثقفی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-saghafy-phi/fa

گوگل اسکالر

سید محمد ثقفی نژاد

دانشکده روانشناسی
بهزاد

بهزاد جباری پور

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد جباری پور دکترای تخصصی
bjabbaripoor@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

گوگل اسکالر

علیرضا جدی

دانشکده هنر

عبدالعظیم جعفری پارسا

دانشکده زبان های خارجی

مرجان جعفری روشن

دانشکده روانشناسی