نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۱٬۰۲۰ مورد.

شکوفه تواضعی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
شکوفه تواضعی
- -
s-tavazoe-arab@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tavazoe-arab/fa

افسانه توانگر

دانشکده اقتصاد و حسابداری
افسانه توانگر
استادیار -
a_tavangar@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tavangar-account/fa

گوگل اسکالر

محمد توحید فام

دانشکده علوم سیاسی

امیر توحیدی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
امیر توحیدی
استادیار -
Ami.Tohidi@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tohidi-theo/fa

حبیب توحیدی

دانشکده هنر
حبیب توحیدی
- -
hab.tohidi@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-tohidi-paint/fa

قاسم توحیدی

دانشکده علوم پایه
قاسم توحیدی
- -
Gas.Tohidi@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-tohidi-math/fa

گوگل اسکالر

فرهاد توکلی

دانشکده علوم پایه
فرهاد توکلی
استاد -
Far.Tavakoli@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-tavakoli-physic/fa

گوگل اسکالر

احمد توکلی

دانشکده روانشناسی
احمد توکلی
- -
Ahm.Tavakoli@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tavakoli-relation/fa

طاهره توکلی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
طاهره توکلی
استادیار -
tah.tavakoli@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/t-tavakoli-phi/fa

گوگل اسکالر

سعید تیزقلم زنوزی

دانشکده هنر
سعید تیزقلم زنوزی
- -
Sae.Tizqalam_zonouzi@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-tizghalam-arch/fa

کاوه تیمور نژاد

دانشکده مدیریت
کاوه تیمور نژاد
استادیار -
Kav.teimoornejad@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-teimoornejad-manage/fa

مریم ثقفی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مریم ثقفی
استادیار -
Mar.Saqafy@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-saghafy-phi/fa

گوگل اسکالر

سید محمد ثقفی نژاد

دانشکده روانشناسی
سید محمد ثقفی نژاد
- -
Moh.Saqafi_Nejad@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-sagafinejad-psycho/fa

مهرداد جاویدی نژاد

دانشکده هنر
مهرداد جاویدی نژاد
- -
Meh.Javidinejad@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-javidinejad-arch/fa

بهزاد

بهزاد جباری پور

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد جباری پور
مربی دکترای تخصصی
bjabbaripoor@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-jabaripour-mech/fa

گوگل اسکالر

علیرضا جدی

دانشکده هنر
علیرضا جدی
- -
Ali.Jodey@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-jedi-paint/fa

عبدالعظیم جعفری پارسا

دانشکده زبان های خارجی
عبدالعظیم جعفری پارسا
- -
Abd.jaafari parsa@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-jaafariparsa-english/fa

مرجان جعفری روشن

دانشکده روانشناسی
مرجان جعفری روشن
- -
Mar.Jafari_roshan@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jafariroshan-psycho/fa