نمایش ۲۳۵ تا ۲۵۲ مورد از کل ۱٬۰۲۰ مورد.

مجتبی جعفری صمیمی

دانشکده فنی و مهندسی
مجتبی جعفری صمیمی
- -
Moj.Jafari_Samimi@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jafarisamimi-civil/fa

پوریا جعفری مقدم

دانشکده فنی و مهندسی
پوریا جعفری مقدم
- -
pooria.jafari@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-jafarimoghadam-elec/fa

گوگل اسکالر

مهین دخت جعفری نژاد

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
مهین دخت جعفری نژاد
- -
Mah.Jafarinejad@iauctb.ac.ir دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jafarinejad-relation/fa

فرشید جعفریان

دانشکده فنی و مهندسی
فرشید جعفریان
- -
f.jafarian@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-jafarian-mech/fa

حمید جعفریه

دانشکده مدیریت
حمید جعفریه
استادیار -
Ham.Jafarieh@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-jafarieh-manage/fa

مهناز جعفریه

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مهناز جعفریه
استادیار -
Mah.Jafarieh@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jafariyeh-farsi/fa

گوگل اسکالر

منوچهر جفره

دانشکده مدیریت
منوچهر جفره
استادیار -
Man.Jofre@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jofre-manage/fa

گوگل اسکالر

سید هادی جلالی

دانشکده زبان های خارجی
سید هادی جلالی
مربی -
Had.jalali chimeh@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-jalalichimeh-english/fa

ناهید جلالی

دانشکده زبان های خارجی
ناهید جلالی
مربی -
Nah.jalali@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-jalali-english/fa

گوگل اسکالر

سیداحمد جلالی

دانشکده روانشناسی
سیداحمد جلالی
- -
ahm.jalali@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-jalali-psycho/fa

کاظم جلالی

دانشکده علوم سیاسی
کاظم جلالی
استادیار -
kaz.jalali@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-jalali-politic/fa

رضا جلالی

دانشکده علوم سیاسی
رضا جلالی
استاد -
rez.jalali@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-jalali-politic/fa

گوگل اسکالر

بهزاد جلایی

دانشکده فنی و مهندسی
بهزاد جلایی
- -
beh.jalaei@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-jalaei-elec/fa

گوگل اسکالر

عبدالاله جلیل مژدهی

دانشکده هنر
عبدالاله جلیل مژدهی
مربی -
Abd.Jalil_Mojdehi@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-jalilmojdehi-arch/fa

مینا جلیلی غیاثوند

دانشکده هنر
مینا جلیلی غیاثوند
مربی -
Min.Jalili_Ghiyasvand@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jalilighiyasvand-art/fa

محمدرضا جلیلیان نصرتی

دانشکده علوم پایه
محمدرضا جلیلیان نصرتی
- -
Moh.Jaliliyan@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jaliliannosraty-physic/fa

سعید جمالی

دانشکده فنی و مهندسی
سعید جمالی
استادیار -
sjamali@alum@yahoo.com دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-jamali-civil/fa

گوگل اسکالر