نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

حسین آفتابی

دانشکده فنی و مهندسی

حسین آقاجانی مرساء

دانشکده روانشناسی

محمدعلی آقازاده الستی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
محمدعلی آقازاده الستی -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aghazadehalasti-relation/fa

حمید آقاعلی نژاد

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
حمید آقاعلی نژاد
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-aghaalinejad-sport/fa

سید سعید آقایی

دانشکده روانشناسی

داوود آقایی

دانشکده علوم سیاسی

محمدحسن آموزگار

دانشکده روانشناسی

سیدمحسن آیت

دانشکده فنی و مهندسی

محمدرضا ابراهیمی

دانشکده زبان های خارجی

رویا ابراهیمی

دانشکده زبان های خارجی
رویا ابراهیمی -
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-ebrahimi-france/fa

عباسعلی ابونوری

دانشکده اقتصاد و حسابداری