نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

واهه آغازاریان

دانشکده فنی و مهندسی

حسین آفتابی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
حسین آفتابی
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-aftabi-civil/fa

Google Scholar

حسین آقاجانی مرساء

استاد
دانشکده روانشناسی

محمدعلی آقازاده الستی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی
محمدعلی آقازاده الستی
- -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-aghazadehalasti-relation/fa

حمید آقاعلی نژاد

دانشیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
حمید آقاعلی نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-aghaalinejad-sport/fa

سید سعید آقایی

استادیار
دانشکده روانشناسی
سید سعید آقایی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-aghaee-psycho/fa

داوود آقایی

استاد
دانشکده علوم سیاسی
داوود آقایی
استاد -
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/d-aghaei-politic/fa

محمدحسن آموزگار

دانشکده روانشناسی

سیدمحسن آیت

دانشکده فنی و مهندسی

رویا ابراهیمی

دانشکده زبان های خارجی
رویا ابراهیمی
- -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-ebrahimi-france/fa

محمدرضا ابراهیمی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
محمدرضا ابراهیمی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ebrahimi-france/fa

داود ابراهیمی بقا

استادیار
دانشکده علوم پایه
داود ابراهیمی بقا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/d-ebrahimibagha-math/fa

Google Scholar

طاهره ابراهیمی فر

دانشیار
دانشکده علوم سیاسی
طاهره ابراهیمی فر
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/t-ebrahimifar-politic/fa

Google Scholar

محمدرضا ابراهیمی/فنی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا ابراهیمی/فنی
استادیار دکتری
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/mr-ebrahimi-b/fa

Google Scholar