نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱٬۰۲۰ مورد.

محسن احتشامی نیا

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محسن احتشامی نیا
استادیار -
Moh.Ehteshami_neya@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-mohsen-theo/fa

منیره احمد سلطانی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
منیره احمد سلطانی
استادیار -
Mon.Ahmadsoltani@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ahamdsoltan-farsi/fa

گوگل اسکالر

همایون احمدپناهی

دانشکده علوم پایه
همایون احمدپناهی
دانشیار -
- دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-ahmadpanahi-chemistry/fa

فتاح احمدی

دانشکده حقوق
فتاح احمدی
استادیار -
fat.ahmadi@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ahmadi-law/fa

حاج محمد احمدی بلوطکی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
حاج محمد احمدی بلوطکی
استاد -
Haj.Ahmadi_Balutaki@iauctb.ac.ir دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-ahmadibalotaki-relation/fa

محمد اخباری

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد اخباری
دانشیار -
m-akhbari-geo@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akhbari-geo/fa

گوگل اسکالر

حورا اخلاقی

دانشکده زبان های خارجی
حورا اخلاقی
مربی -
Hou.akhlaghi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-akhlaghi-english/fa

حسین ادب

دانشکده مدیریت
حسین ادب
استادیار -
Hos.Adab@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-adab-manage/fa

بهنام

بهنام ادهمی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
بهنام ادهمی
استادیار دکترای تخصصی
Beh.Adhami@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-adhami-civil/fa

گوگل اسکالر

مجید ارائی نژاد مازندرانی

دانشکده روانشناسی
مجید ارائی نژاد مازندرانی
- -
maj.Aryaeinejad_mazandarani@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-arainejad-psycho/fa

فرزین اربابی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
فرزین اربابی
- -
f.arbabi@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-arbabi-eco/fa

گوگل اسکالر

ناهید اردلانی

دانشکده فنی و مهندسی
ناهید اردلانی
- -
Nah.Ardalani@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-ardalani-elec/fa

گوگل اسکالر

ماندانا ارفع کبودوند

دانشکده زبان های خارجی
ماندانا ارفع کبودوند
مربی -
Man.arfaa kaboudvand@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-arfaakaboudvand-english/fa

گوگل اسکالر

بهشید ارفع نیا

دانشکده حقوق
بهشید ارفع نیا
استاد -
beh.arfania@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-arfania-law/fa

علیرضا استعلاجی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا استعلاجی
استاد -
ali.estelaji@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-estelaji-geo/fa