نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱٬۰۳۶ مورد.

محسن احتشامی نیا

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محسن احتشامی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-mohsen-theo/fa

مهران احدی

کارشناسی ارشد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهران احدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ahadi-sport/fa

منیره احمد سلطانی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
منیره احمد سلطانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ahamdsoltan-farsi/fa

گوگل اسکالر

همایون احمدپناهی

دانشکده علوم پایه

فتاح احمدی

دانشکده حقوق
فتاح احمدی
استادیار -
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ahmadi-law/fa

حاج محمد احمدی بلوطکی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
حاج محمد احمدی بلوطکی
استاد -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-ahmadibalotaki-relation/fa

صدیقه احمدیان باغبادرانی

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر

محمد اخباری

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد اخباری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akhbari-geo/fa

گوگل اسکالر

حورا اخلاقی

دانشکده زبان های خارجی
حورا اخلاقی
مربی -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-akhlaghi-english/fa

حسین ادب

دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت
حسین ادب
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده مدیریت

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-adab-manage/fa

بهنام

بهنام ادهمی

دکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسی
بهنام ادهمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-adhami-civil/fa

گوگل اسکالر

فرزین اربابی

دکترای تخصصی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
فرزین اربابی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-arbabi-eco/fa

گوگل اسکالر

محمدیار ارشدی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق
محمدیار ارشدی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-arshadi-law/fa

گوگل اسکالر

بهشید ارفع نیا

دکتری
دانشکده حقوق
بهشید ارفع نیا
دانشیار دکتری
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-arfania-law/fa