نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱٬۰۳۶ مورد.

علیرضا استعلاجی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا استعلاجی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-estelaji-geo/fa

مهناز استکی

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
مهناز استکی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-estaki-psycho/fa

جعفر اسحاقی

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
جعفر اسحاقی
- -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-eshagi-relation/fa

محمد حسن

محمد حسن اسدی طاری

دکتری
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
محمد حسن اسدی طاری
استاد دکتری
۸۸۹۷۶۹۸۸ دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه

http://www.ejournalism.ir

گوگل اسکالر

فرح اسدیان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
فرح اسدیان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-assadian-chemistry/fa

احمد اسدیان

دانشکده حقوق

نصرت اسلامی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
نصرت اسلامی
مربی -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-eslami-eco/fa

علی اصغر اسماعیل نیا

دانشکده اقتصاد و حسابداری
علی اصغر اسماعیل نیا
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-esmaeilnia-eco/fa

محمد مهدی اسماعیلی

دکترای تخصصی
دانشکده زبان های خارجی
محمد مهدی اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaili-linguistics/fa

گوگل اسکالر

سهیلا اسمعیلی

دانشکده زبان های خارجی
سهیلا اسمعیلی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-esmaeili-france/fa

گوگل اسکالر

محمد رضا اسمعیلی

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
محمد رضا اسمعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-esmaeili-sport/fa

داریوش اشرافی

دانشکده حقوق
آویشا

آویشا اشرف الکتابی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق
آویشا اشرف الکتابی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده حقوق

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafalketabi-law/fa

فریده اشرف گنجوئی

دکترای تخصصی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فریده اشرف گنجوئی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafganjooee-sport/fa

اکبر اشرفی

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
اکبر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafi-politic/fa

گوگل اسکالر

فریبا اشرفی

دانشکده زبان های خارجی
فریبا اشرفی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafi-france/fa