نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

فریده اشرف گنجوئی

استادیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فریده اشرف گنجوئی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafganjooee-sport/fa

اکبر اشرفی

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
اکبر اشرفی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-ashrafi-politic/fa

Google Scholar

فریبا اشرفی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
فریبا اشرفی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-ashrafi-france/fa

پروانه اصغری

دانشکده فنی و مهندسی
پروانه اصغری
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-asghari-comp/fa

نسیم اصغری

استادیار
دانشکده علوم پایه
نسیم اصغری
استادیار -
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-asghari-math/fa

محمد رضا اصغری مقدم

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا اصغری مقدم
- -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-asgharimoghadam-geo/fa

حشمت الله افتخاری

مربی
دانشکده هنر
حشمت الله افتخاری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-eftekharizadabadi-photo/fa

محمد افتخاری یزدی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی

محمد اسماعیل افراسیابی

استادیار
دانشکده حقوق

عزیز اله افشار کرمانی

دانشیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
عزیز اله افشار کرمانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharkermany-theo/fa

Google Scholar

مریم افشاری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم افشاری
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-afshari-comp/fa

ناصر اقبالی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
ناصر اقبالی
- -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aghbali-geo/fa

حمیدرضا اکبری دوست

مربی
دانشکده هنر
حمیدرضا اکبری دوست
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-akbaridoust-paint/fa