نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۲۰ مورد.

نسیم اصغری

دانشکده علوم پایه
نسیم اصغری
استادیار -
Nas.Asghari@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-asghari-math/fa

محمد رضا اصغری مقدم

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا اصغری مقدم
- -
Moh.Asqari_Moghadam@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-asgharimoghadam-geo/fa

ابراهیم اصل سلیمانی

دانشکده علوم پایه
ابراهیم اصل سلیمانی
- -
Ebr.Asl_Soleimani@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-aslsoleimani-physic/fa

محمد افتخاری یزدی

دانشکده فنی و مهندسی
محمد افتخاری یزدی
استادیار -
Moh.Eftekhari_Yazdi@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-eftekhariyazdi-mech/fa

گوگل اسکالر
محمد اسماعیل افراسیابی
استادیار -
Moh.Afrasyabi@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-afrasyabi-law/fa

عزیز اله افشار کرمانی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
عزیز اله افشار کرمانی
استادیار -
a.afsharkermani@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharkermany-theo/fa

گوگل اسکالر

مریم افشاری

دانشکده فنی و مهندسی
مریم افشاری
- -
Mar.Afshari@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-afshari-comp/fa

ناصر اقبالی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
ناصر اقبالی
- -
n-aghbali-geo@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aghbali-geo/fa

داود اکبری احمد آبادی

دانشکده فنی و مهندسی
داود اکبری احمد آبادی
مربی -
d-akbariahmadabadi-mech@iiau.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/d-akbariahmadabadi-mech/fa

گوگل اسکالر

حمیدرضا اکبری دوست

دانشکده هنر
حمیدرضا اکبری دوست
مربی -
Ham.Akbari_doust@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-akbaridoust-paint/fa

مصطفی اکبریان

دانشکده روانشناسی
مصطفی اکبریان
- -
mos.akbariyan@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akbarian-psycho/fa

محمد اکوان

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد اکوان
- -
Moh.Akvan@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akvan-phi/fa

گوگل اسکالر

عبدالحسین الله کرم

دانشکده علوم سیاسی
عبدالحسین الله کرم
استادیار -
abd.allahkaram@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-allahkaram-politic/fa

مهرداد اله قلی زاده اذری

دانشکده اقتصاد و حسابداری
مهرداد اله قلی زاده اذری
استادیار -
meh.allahgholizadeh_azari@.iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-allahgholizadehazari-account/fa

عفت اله وردی

دانشکده زبان های خارجی
عفت اله وردی
استادیار -
Eff.allahverdi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-allahverdi-france/fa

محمدعلی اله وردی پور
مربی -
Moh.Allahverdipour@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-alahverdipour-photo/fa