نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۳۶ مورد.

پروانه اصغری

دانشکده فنی و مهندسی
پروانه اصغری
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-asghari-comp/fa

نسیم اصغری

دانشکده علوم پایه
نسیم اصغری
استادیار -
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-asghari-math/fa

محمد رضا اصغری مقدم

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا اصغری مقدم
- -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-asgharimoghadam-geo/fa

حشمت الله افتخاری

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
حشمت الله افتخاری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-eftekharizadabadi-photo/fa

عزیز اله افشار کرمانی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
عزیز اله افشار کرمانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-afsharkermany-theo/fa

گوگل اسکالر

مریم افشاری

دانشکده فنی و مهندسی
مریم افشاری
- -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-afshari-comp/fa

ناصر اقبالی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
ناصر اقبالی
- -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aghbali-geo/fa

حمیدرضا اکبری دوست

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
حمیدرضا اکبری دوست
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-akbaridoust-paint/fa

مصطفی اکبریان

دانشکده روانشناسی

محمد اکوان

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد اکوان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akvan-phi/fa

گوگل اسکالر

عبدالحسین الله کرم

دکترای تخصصی
دانشکده علوم سیاسی
عبدالحسین الله کرم
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-allahkaram-politic/fa

مهرداد اله قلی زاده اذری

دانشکده اقتصاد و حسابداری
مهرداد اله قلی زاده اذری
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-allahgholizadehazari-account/fa

عفت اله وردی

دانشکده زبان های خارجی
عفت اله وردی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-allahverdi-france/fa