نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

نسیم اصغری

دانشکده علوم پایه

محمد رضا اصغری مقدم

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد رضا اصغری مقدم -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-asgharimoghadam-geo/fa

عزیز اله افشار کرمانی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مریم افشاری

دانشکده فنی و مهندسی
مریم افشاری -
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-afshari-comp/fa

ناصر اقبالی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
ناصر اقبالی -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aghbali-geo/fa

مصطفی اکبریان

دانشکده روانشناسی

محمد اکوان

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد اکوان -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akvan-phi/fa

گوگل اسکالر

مهرداد اله قلی زاده اذری

دانشکده اقتصاد و حسابداری

عفت اله وردی

دانشکده زبان های خارجی
عفت اله وردی
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-allahverdi-france/fa