نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱٬۰۲۰ مورد.

کامران الهامی

دانشکده زبان های خارجی
کامران الهامی
استادیار -
Kam.elhami@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-elhami-english/fa

قدرت الله امام وردی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
قدرت الله امام وردی
استادیار -
Qod.emamverdi@iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/q-emamverdi-eco/fa

گوگل اسکالر

سوزان امامی پور

دانشکده روانشناسی
سوزان امامی پور
- -
Soo.Emamipour@iauctb.ac.ir دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-emamipour-psycho/fa

گوگل اسکالر

حیدر امیران

دانشکده مدیریت
حیدر امیران
- -
Hey.Amiran@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-amiran-manage/fa

عبدالرضا امیرتاش

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
عبدالرضا امیرتاش
مربی -
Abd.Amirtash@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amirtash-sport/fa

گوگل اسکالر

مجید امیرفخریان

دانشکده علوم پایه
مجید امیرفخریان
دانشیار -
amirfakhrian@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-amirfakhrian-math/fa

گوگل اسکالر

علیرضا امیرکبیری

دانشکده مدیریت
علیرضا امیرکبیری
استادیار -
Ali.Amirkabiri@iauctb.ac.ir دانشکده مدیریت
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amirkabiri-manage/fa

افسانه امیری

دانشکده علوم پایه

امیر امیری

دانشکده فنی و مهندسی
امیر امیری
مربی -
A.Amiri-mech@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amiri-mech/fa

نارسیس امین رشتی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
نارسیس امین رشتی
- -
nar.aminrashti@.iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aminrashti-eco/fa

عیسی امینی

دانشکده حقوق
عیسی امینی
- -
Eis.Amini@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-amini-law/fa

گوگل اسکالر

علی اکبر امینی

دانشکده علوم سیاسی
علی اکبر امینی
استادیار -
Ali.Amini@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-politic/fa

گوگل اسکالر