نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱٬۰۳۳ مورد.

محمدعلی اله وردی پور

کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
محمدعلی اله وردی پور
مربی کارشناسی ارشد
دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-alahverdipour-photo/fa

کامران الهامی

دانشکده زبان های خارجی
کامران الهامی
استادیار -
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-elhami-english/fa

قدرت الله امام وردی

دکترای تخصصی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
قدرت الله امام وردی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/q-emamverdi-eco/fa

گوگل اسکالر

سوزان امامی پور

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
سوزان امامی پور
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-emamipour-psycho/fa

گوگل اسکالر

حیدر امیران

دانشکده مدیریت

عبدالرضا امیرتاش

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
عبدالرضا امیرتاش
مربی -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amirtash-sport/fa

گوگل اسکالر

مجید امیرفخریان

دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
مجید امیرفخریان
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-amirfakhrian-math/fa

گوگل اسکالر

علیرضا امیرکبیری

دانشکده مدیریت

افسانه امیری

دانشکده علوم پایه

امیر امیری

دانشکده فنی و مهندسی
امیر امیری
مربی -
دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amiri-mech/fa

نارسیس امین رشتی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
نارسیس امین رشتی
- -
دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aminrashti-eco/fa

عیسی امینی

دکترای تخصصی
دانشکده حقوق
عیسی امینی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-amini-law/fa

گوگل اسکالر