نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

مصطفی اکبریان

دانشکده روانشناسی

محمد اکوان

دانشیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
محمد اکوان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-akvan-phi/fa

Google Scholar

عبدالحسین الله کرم

استادیار
دانشکده علوم سیاسی
عبدالحسین الله کرم
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم سیاسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-allahkaram-politic/fa

مهرداد اله قلی زاده اذری

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
مهرداد اله قلی زاده اذری
استادیار -
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-allahgholizadehazari-account/fa

عفت اله وردی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
عفت اله وردی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-allahverdi-france/fa

محمدعلی اله وردی پور

مربی
دانشکده هنر
محمدعلی اله وردی پور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-alahverdipour-photo/fa

کامران الهامی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
کامران الهامی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/k-elhami-english/fa

قدرت الله امام وردی

استادیار
دانشکده اقتصاد و حسابداری
قدرت الله امام وردی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده اقتصاد و حسابداری

http://faculty.iauctb.ac.ir/q-emamverdi-eco/fa

Google Scholar

سوزان امامی پور

دانشیار
دانشکده روانشناسی
سوزان امامی پور
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده روانشناسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-emamipour-psycho/fa

Google Scholar

حیدر امیران

دانشکده مدیریت

عبدالرضا امیرتاش

مربی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
عبدالرضا امیرتاش
مربی -
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amirtash-sport/fa

Google Scholar

مجید امیرفخریان

دانشیار
دانشکده علوم پایه
مجید امیرفخریان
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم پایه

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-amirfakhrian-math/fa

Google Scholar

علیرضا امیرکبیری

استادیار
دانشکده مدیریت

امیر امیری

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
امیر امیری
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amiri-mech/fa