نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

علیرضا امینی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
علیرضا امینی
- دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-eco/fa

رحمت امینی

دانشکده هنر

فهیمه انصاریان

دانشکده روانشناسی

مریم ایرجی

دانشکده زبان های خارجی

مهشید ایزدی

دانشکده روانشناسی
مهشید ایزدی
دانشکده روانشناسی
-

گوگل اسکالر

جهانبخش ایزدی

دانشکده علوم سیاسی

مریم ایلانلو

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مریم ایلانلو -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-ailano-geo/fa

حجت الله ایوبی

دانشکده علوم سیاسی

بیژن باصری

دانشکده اقتصاد و حسابداری
بیژن باصری
- دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-baseri-eco/fa

زهره باطنی

دانشکده فنی و مهندسی
زهره باطنی -
- دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-bateni-comp/fa

آنیتا باغداساریانس

دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
آنیتا باغداساریانس دکترای تخصصی
دانشکده روانشناسی
-

علیرضا باقر

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علیرضا باقر
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bagher-arab/fa

گوگل اسکالر

علی باقری

دانشکده اقتصاد و حسابداری
علی باقری
- دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bageri-eco/fa