نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

شاداب باقری خولنجانی

دانشکده فنی و مهندسی
شاداب باقری خولنجانی
دانشکده فنی و مهندسی
-

گوگل اسکالر

آذر باقری قمی

دانشکده علوم پایه

رضا بایدرخانی

دانشکده فنی و مهندسی

صدیقه ببران

دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
صدیقه ببران -
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-babran-relation/fa

علی بحرینی

دانشکده فنی و مهندسی

محمد جلال بد

دانشکده فنی و مهندسی

رجبعلی برزوئی

دانشکده علوم پایه

زهرا برومند

دانشکده مدیریت

احسان بزاز

دانشکده فنی و مهندسی

رضا بشریان

دانشکده علوم پایه