نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱٬۰۴۶ مورد.

زهرا برومند

دانشکده مدیریت

احسان بزاز

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
احسان بزاز
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-bazaz-mech/fa

Google Scholar

رضا بشریان

دانشکده علوم پایه

نوشین بنایی رضائیه

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
نوشین بنایی رضائیه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-banaee-nuclear/fa

Google Scholar

علیرضا بندرآباد

استادیار
دانشکده هنر

فریده بندرچیان

استادیار
دانشکده علوم پایه

تورج بنی رستم

دانشکده فنی و مهندسی

نصر الله بنی مصطیفی عرب

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی

سیدمحمد بنی هاشمی

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدمحمد بنی هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-banihashemi-phi/fa

سیدمهدی بنی هاشمی

استاد
دانشکده فنی و مهندسی

مینو بهرام فر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینو بهرام فر
- -
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahramfar-sport/fa

محمد باقر بهرامی

مربی
دانشکده علوم سیاسی

علی بهرامی نژاد

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بهرامی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahraminejad-theo/fa

مهرناز بهروزی

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مهرناز بهروزی
استادیار -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behroozi-history/fa

پرویز بهروزی

استادیار
دانشکده زبان های خارجی
پرویز بهروزی
استادیار -
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-behrouzi-english/fa

منوچهر بهرویان

دانشکده فنی و مهندسی
اردوان

اردوان بهزاد

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اردوان بهزاد
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-behzad-geo/fa

Google Scholar