نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱٬۰۱۸ مورد.

فریده بندرچیان

دانشکده علوم پایه
فریده بندرچیان
دانشکده علوم پایه
-

گوگل اسکالر

سیدمحمد بنی هاشمی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدمحمد بنی هاشمی -
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-banihashemi-phi/fa

مینو بهرام فر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینو بهرام فر -
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahramfar-sport/fa

علی بهرامی نژاد

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بهرامی نژاد
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahraminejad-theo/fa

مهرناز بهروزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مهرناز بهروزی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behroozi-history/fa

پرویز بهروزی

دانشکده زبان های خارجی
پرویز بهروزی
- دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-behrouzi-english/fa

منوچهر بهرویان

دانشکده فنی و مهندسی
اردوان

اردوان بهزاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اردوان بهزاد دکترای تخصصی
ardavan.5th@gmail.com دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

گوگل اسکالر

رودابه بهزادی

دانشکده علوم پایه

محمد بهمنی

دانشکده حقوق

فرخ بوستانی

دانشکده اقتصاد و حسابداری