نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱٬۰۳۲ مورد.

سیدمحمد بنی هاشمی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدمحمد بنی هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-banihashemi-phi/fa

مینو بهرام فر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینو بهرام فر
- -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahramfar-sport/fa

علی بهرامی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بهرامی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahraminejad-theo/fa

مهرناز بهروزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مهرناز بهروزی
استادیار -
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behroozi-history/fa

پرویز بهروزی

دانشکده زبان های خارجی
پرویز بهروزی
استادیار -
دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-behrouzi-english/fa

منوچهر بهرویان

دانشکده فنی و مهندسی
اردوان

اردوان بهزاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اردوان بهزاد
استادیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-behzad-geo/fa

گوگل اسکالر

رودابه بهزادی

دانشکده علوم پایه

حسین بهزادی اند وهجردی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
حسین بهزادی اند وهجردی
دانشیار دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-behzadiandohjerdi-farsi/fa

گوگل اسکالر

محمد بهمنی

دانشکده حقوق
محمد بهمنی
استادیار -
دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahmani-law/fa