نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱٬۰۲۹ مورد.

فریده بندرچیان

دانشکده علوم پایه
فریده بندرچیان
مربی -
Far.Bandarchian@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bandarchian-chemistry/fa

گوگل اسکالر

تورج بنی رستم

دانشکده فنی و مهندسی
تورج بنی رستم
- -
Too.Banirostami@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/t-banirostam-comp/fa

گوگل اسکالر
نصر الله بنی مصطیفی عرب
استادیار -
Nas.Banimostafa_Arab@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-banimostafa-arab-mech/fa

گوگل اسکالر

سیدمحمد بنی هاشمی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدمحمد بنی هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
s-banihashemi-phi@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-banihashemi-phi/fa

سیدمهدی بنی هاشمی
استاد -
m.banihashemi@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-banihashemi-elec/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

رضا بهبهانی

دانشکده هنر
رضا بهبهانی
- -
Rez.Behbahani@iauctb.ac.ir دانشکده هنر
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-behbahani-arch/fa

مینو بهرام فر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینو بهرام فر
- -
Min.Bahramfar@iauctb.ac.ir دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahramfar-sport/fa

محمد باقر بهرامی

دانشکده علوم سیاسی
محمد باقر بهرامی
مربی -
Moh.Bahrami@iauctb.ac.ir دانشکده علوم سیاسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahrami-politic/fa

گوگل اسکالر

علی بهرامی نژاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
علی بهرامی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
a-bahraminejad-theo@iiau.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bahraminejad-theo/fa

مهرناز بهروزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
مهرناز بهروزی
استادیار -
meh.behroozi@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behroozi-history/fa

پرویز بهروزی

دانشکده زبان های خارجی
پرویز بهروزی
استادیار -
Par.behrouzi@iauctb.ac.ir دانشکده زبان های خارجی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-behrouzi-english/fa

منوچهر بهرویان

دانشکده فنی و مهندسی
منوچهر بهرویان
- -
Man.Behrooyan@iauctb.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-behrooyan-civil/fa

اردوان

اردوان بهزاد

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
اردوان بهزاد
استادیار دکترای تخصصی
ardavan.5th@gmail.com دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-behzad-geo/fa

گوگل اسکالر

رودابه بهزادی

دانشکده علوم پایه
رودابه بهزادی
- -
ROU.Behzadi@iauctb.ac.ir دانشکده علوم پایه
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-behzadiroudabeh-biology/fa

حسین بهزادی اند وهجردی

دکترای تخصصی
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
حسین بهزادی اند وهجردی
دانشیار دکترای تخصصی
Hos.Behzadi_Anduhjerdi@iauctb.ac.ir دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-behzadiandohjerdi-farsi/fa

گوگل اسکالر

محمد بهمنی

دانشکده حقوق
محمد بهمنی
استادیار -
Moh.Bahmani@iauctb.ac.ir دانشکده حقوق
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahmani-law/fa

فرخ بوستانی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
فرخ بوستانی
مربی -
far.bostani@.iauctb.ac.ir دانشکده اقتصاد و حسابداری
-

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bostani-account/fa

گوگل اسکالر