نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱٬۰۷۰ مورد.

عبداله برادران

دانشیار
دانشکده زبان های خارجی
عبداله برادران
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده زبان های خارجی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-baradaran-english/fa

Google Scholar

ایمان برادران هاشمی

مربی
دانشکده هنر
ایمان برادران هاشمی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده هنر

http://faculty.iauctb.ac.ir/i-baradaranhashemi-paint/fa

رجبعلی برزوئی

دانشکده علوم پایه

زهرا برومند

دانشکده مدیریت

احسان بزاز

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
احسان بزاز
مربی -
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-bazaz-mech/fa

Google Scholar

رضا بشریان

دانشکده علوم پایه
علی

علی بقایی سرابی

استادیار
دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی
علی بقایی سرابی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه وعلوم اجتماعی

http://faculty.iauctb.ac.ir/psycho-log/fa

نوشین بنایی رضائیه

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
نوشین بنایی رضائیه
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-banaee-nuclear/fa

Google Scholar

علیرضا بندرآباد

دانشیار
دانشکده معماری وشهرسازی
علیرضا بندرآباد
دانشیار دکتری
- دانشکده معماری وشهرسازی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bandarabad-arch/fa

Google Scholar ORCID

فریده بندرچیان

استادیار
دانشکده علوم پایه

تورج بنی رستم

دانشکده فنی و مهندسی

نصر الله بنی مصطیفی عرب

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی

سیدمحمد بنی هاشمی

استادیار
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
سیدمحمد بنی هاشمی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-banihashemi-phi/fa

سیدمهدی

سیدمهدی بنی هاشمی

استاد
دانشکده فنی و مهندسی
سیدمهدی بنی هاشمی
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-banihashemi-elec/fa

Google Scholar Scopus

مینو بهرام فر

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مینو بهرام فر
- -
- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-bahramfar-sport/fa

محمد باقر بهرامی

مربی
دانشکده علوم سیاسی