حاج محمد احمدی بلوطکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹فارسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴فارسیدانشگاه آزاد تهران مرکز
دکتری۱۳۹۰فارسیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)