همایون احمدپناهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵شیمیدانشگاه آزاد اسلامي
کارشناسی ارشد۱۳۷۷شیمیدانشگاه آزاد اسلامي
دکتری۱۳۸۵شیمیدانشگاه آزاد اسلامي

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)