حمید غیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریفلسفه ارتباطاتآکادمی علوم
کارشناسی۱۳۷۱روزنامه نگاریدانشگاهآزاد تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۷۴روزنامه نگاریدانشگاه آزاد تهران مرکز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)