حسین میرزایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶اقتصادنظریعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۹علوم اقتصادیاصفهان
دکتری۱۳۸۵پول و بانکداریواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)