حیدر صادقی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استاد
 • تاریخ تولد:1338 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل: @iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: تربیت بدنی . دانشگاه مونترال ، کانادا، .1378
 •  کارشناسی ارشد: تربیت بدنی . دانشگاه تربیت مدرس ، تهران ، ایران ، 1369
 • کارشناسی: تربیت بدنی . دانشگاه تربیت معلم ، تهران ، ایران ،  1366 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • بیومکانیک ورزشی
 • توانبخشی
 • معاون پژوهش وفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1390تا کنون .
 • ساخت و استاندارد سازی دستگاههای ورزشی

افتخارات :

 

 • پژوهشگر نمونه کشوری سال 1381
 • پژوهشگر نمونه کشوری سال 1389
 • پژوهشگر نمونه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1386
 • پژوهشگر نمونه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1392

 

سوابق اجرایی :
 

رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم

معاون اداری مالی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶تربیت بدنیتربیت معلم
کارشناسی ارشد۱۳۶۹تربیت بدنیتربیت مدرس
دکتری۱۳۷۸تربیت بدنیمونترال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)