حسن پاشا شریفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۴۱علوم عربیدانشسرا عالی
کارشناسی ارشد۱۳۴۸مشاورهدانشگاه تربیت معلم
دکتری۱۳۶۸روان شناسیدانشگاه واحد علوم و تحقیقات