هما زادون

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیریاضی کاربردی-آنالیز عددی
کارشناسی۱۳۶۸ریاضیالزهرا
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ریاضی کاربردیصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت