ایران کلباسی

مشخصات شخصی:

 • نام: بانو ایران        نام خانوادگی: کلباسی
 • مرتبه علمی: استاد
 • تاریخ تول 1318
 • محل تولد: اصفهان
 • ایمیلi_kalbassi@yahoo.com :

 

مشخصات تحصیلی:

 • دریافت گواهی نامه کارشناسی: دانشگاه پهلوی شیراز ، رشته زبان و ادبیات فارسی ، 1342.
 • دریافت گواهی نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران ، رشته زبان شناسی همگانی ، 1346.
 • دریافت گواهی نامه دکترا: دانشگاه تهران ، رشته زبان شناسی همگانی ، 1351.

 

سمت های اجرایی:

 • رییس انستیتوی تربیت معلم.
 • مدیر گروه گویش شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی:

10 کتاب و 68 مقاله.

کتابها:

1ـ زبان فارسی و زبان‌های محلی ، دانشکده مکاتبه ای (پیام نور) ، 1355 .

2ـ گویش کردی مهاباد ،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، چاپ اول 1362 ، چاپ دوم 1385.

3ـ فارسی اصفهانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1370 .

4ـ ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ اول 1371 ، چاپ دوم 1380 ، چاپ سوم 1387 .

5ـ گویش کلیمیان اصفهان ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ اول 1373 ،چاپ دوم 1387.

6ـ فارسی ایران و تاجیکستان ،دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه ، چاپ اول 1374 ، چاپ دوم 1388.

7ـ گویش کلاردشت (رودبارک) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1376 .

8 ـ وندهای اشتقاقی فعلی در لهجه ها و گویش های ایرانی و کاربرد آنها در واژه سازی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، 1386.

9ـ فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،1388 (چاپ اول)، 1389 (چاپ دوم).

10ـ بررسی مقابله ای دو گویش لری بختیاری مسجد سلیمان و شوشتری در استان خوزستان، با همکاری خانم فروزنده زردشتی، تهران: انتشارات راشدین، 1393.

مقالات:

1. فعل در گویش کردی مهاباد ، سومین کنگره تحقیقات ایرانی ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، جلد 2 ، ص 249-265، 1351 .

2. فعل در گویش کلیمیان اصفهان ،ششمین کنگره تحقیقات ایرانی ،انتشارات دانشگاه آذرابادگان ،  ص304 - 338 ،1357 .

3. ساختمان آوایی اتباع در فارسی ، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران ، جلد 2 ، ص 63 – 72 ، 1358 .

4.‌آواهای میانجی در فارسی نوشتاری ، مجله دانشگاه تربیت معلم تهران ، دانشکده ادبیات ، ش6 ، ص92-105 ، 1358 .

5. نقش مجموعه آوایی "ای" در چند کلمه فارسی ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س1 ، ش1 ،  ص72-75، 1363.

6. کوتاه کردن نام‌های خاص در فارسی امروز ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س2 ، ش1 ، ص47-50 ،1364 .

7. Abkürzung der Eigennamen in der Persischen mgangssprache ,Spektrum Iran , Bon  1 , Heft 2 ,1988 (1367).

8. دستگاه فعل در گویش لاری ، مجله دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات ، س21 ، ش1 ، ص 145-170 ،1367 .

9. مقایسه نقش وندهای شخصی در فارسی میانه ، کردی و فارسی امروز ، مجله فرهنگ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ش2-3 ، ص427-440 ،1367.

10. ارگتیو در زبان‌ها و گوِیش های ایرانی ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س5 ، ش2، ص70- 87 ، 1367.

11. شناسایی فعل مرکب در فارسی ، مجله دانشکده ادبیات ، دانشگاه تهران ، س27 ، ش3-4 ، ص147-155 ،1368.

12. ساخت واژه در گویش لاری ، مجله فرهنگ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ش6 ، ص189-198 ، 1369.

13. نقش های "هم" در فارسی امروز ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س7 ،ش2 ، ص56-58، 1369.

14.A comparison between the Kurdish of Mahabad and that of Suleimaniye , contacts Between cultures ,Toronto ,Canada ,1990(1369).

15. مقایسه ای بین دو لهجه از گویش کردی ، مجله فرهنگ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ش13 (ویژه زبانشناسی) ، ص163-175 ،1371.

16.تنوع لهجه ها در گویش گیلکی ، مجله دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات ، س25 ، ش4 ، ص934-976 ،1371.

17.ساخت واژه در گویش کلیمیان اصفهان ، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، س4 ، ش1-2 ، ص1-13 ،1371.

18.The Word Structure in  Jewish  Dialect of Isfahan ,  Pan-Asiatic Linguistics, Bangkok ,  P.1178-1182 ,1992 (1371).

19.یک مسنله گویشی و یک راه حل ، مجله دانشکده ادبیات ، دانشگاه تهران  ، س31 ، ش1-4، ص282-287 ،1372.

20.بررسی ساختواژی در زبان رومانو،مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،س5 ،ش1-2 ، ص37-58 ،1372.

21.تفاوت‌های آوایی فارسی ایران و تاجیکستان ، مجله دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات،  س26 ، ش 3-4 ،ص861-870 ،1372.

22. پیشوندهای تصریفی و اشتقاقی در افعال گویش مازندرانی کلاردشت ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س10 ، ش1 ، ص88-105 ، 1372 .

23.تنوع زبان‌ها و گویش های ایرانی ، مجله مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، س3 ،ش6 ، ص109-113 ، 1373.

24.نشانه جمع در لهجه ها و گویش های ایرانی ، مجله دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات، س27، ش 2 ، ص327-336 ، 1373.

25.تفاوت‌های وجوه فعلی در فارسی تاجیکی و فارسی ایران ، مجله دانشکده ادبیات ، دانشگاه تبریز ، س37-38 ، ش1-4 ، ص155-170 ، 1373 و 1374. این مقاله در یادنامه مفاخر کرمان ، ش179 ، ص307-323 در سال 1376 نیز چاپ شده است.

26.Essai De Comparaison Du Systeme Verbal Des DialectesKurdes De Mehabad , Sanandaj Et Kermanshah , ActaKurdica ,  Curzon  Press , London , volume 1, P.125-137 ,1994 (1373).

27.مقایسه ای بین کردی مهاباد ، سنندج و کرمانشاه ، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه الزهرا ، س5 ، ش13-14 ، ص59-80 ، 1374.

28ـ شناسه فعلی سوم شخص مفرد در مصادر فارسی ، مجله فرهنگ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، س9 ، ش1 ، ص27-35 ،1375.

29. کروات‌ها بر ایرانی بودن خود پافشاری می کنند، مجله نگاه نو ، ش29 ،ص196-201 ،1375.

30. نام خانوادگی در ایران از نظر ساخت دستوری ، مجله دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات ، س29 ، ش1-2 ،ص93-100 ، 1375.

31. راهنمای گرد آوری گوِیش های ایرانی ، یادنامه دکتر بهار ، نشر آگاه ، ص677-687 ،1376.

32.تحلیل فعل ایرانی با دیدی نو ، مجله دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات ، س30 ،

ش1-2 ، ص55-68 ، 1376.

33.نوعی ناهمگونی واکه ای در گویش کلاردشتی ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س13 ، ش1-2 ، ص116 – 122 ،1377.

34. فارسی گفتاری و نوشتاری ، مجله فرهنگ ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، س14 ، ش1-2 ، ص49-68 ، 1380.

35. نقش و جای شناسه فعلی و ضمیر پیوسته در گویش های ایرانی ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س17 ، ش1 ، ص77-102 ،1381.

36. لهجه تهرانی ، فارسی گفتاری یا فارسی عامِیانه؟ جهان کتاب ، س7 ، ش 159- 160 ، ص10، 1381.

37.گویش تاجیکی ، دانشنامه جهان اسلام ، مدخل " تاجیکی" ، ج 6 ، ص 75-77 ، 1381.

38. اصفهان و اصفهان شناسی بزرگ ، جهان کتاب ، س8 ، ش179-180 ، ص50 ، 1382.

39.نشانه استمرار در لهجه ها و گویش های ایرانی ، مجله گویش شناسی ، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، ج1 ، ش1 ، ص76-97 ، 1382.

40. گذشته نقلی در لهجه ها و گویش های ایرانی ، مجله گویش شناسی ، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، ج1 ، ش2 ، ص66-89 ، 1383. این مقاله در مجموعه مقالات نخستین همایش ملی  ایران شناسی ، ج2 ، ص95-128 در سال 1383 نیز چاپ شده است.

41. درباره گویش لاری و خنجی ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س9 ، ش1، ص139-144 ، 1383.

42.نشانه استمرار â در گروهی از گویش های ایرانی ، جشن نامه دکتر ید... ثمره ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا ، همدان ، ص199-208 ، 1383.

43. ast  وest و نقش آن‌ها در زبان‌ها و گویش های ایرانی ، مجله فرهنگ (ویژه زبانشناسی) ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، س17 ،ش1-2 ، ص87-98 ، 1383.

44. گونه گونی های فراوان زبانی در ایران ، حتی در نقاط مجاور یکدیگر ، پیک نور ( ویژه زبان و ادبیات ) ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، س2 ، ش3 ، ص25-51 ، 1383.

45. شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان‌های تالشی ، گیلکی و مازندرانی ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س20 ، ش1 ، ص57-98 ، 1384.

46.ویژگی های کهن زبانی در گویش سمنانی ، مجموعه مقالات گویش سمنانی ، دانشگاه سمنان ، ص 297-302 ، 1384.

47.وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویش های ایرانی ، مجله زبان و زبانشناسی ، انتشارات انجمن زبانشناسی ایران ، س1 ، ش1 ، ص59-74 ، 1384.

48.ویژگی های شاخص گویش سمنانی ، مجله زبان و زبانشناسی ، انتشارات انجمن زبانشناسی ایران ، س1 ، ش2 ، ص137-141 ، 1384.

49.وندهای گویشی و واژه سازی ، مجموعه مقالات دومین هم اندیشی واژه گزینی و اصطلاح‌شناسی ، به کوشش علی کافی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، ص530-542 ،1384.

50.پیشوند فعلی   و گونه های آن در گویش های ایرانی ، مجله زبانشناسی ، مرکز نشر دانشگاهی ، س21 ، ش1-2 ، ص57-74 ، 1385.

51. جانداری و بی جانی در گویش‌های ایرانی ، مجله زبان و زبانشناسی ، انتشارات انجمن زبان‌شناسی ایران،  س2 ،ش2 ، ص157-162 ، 1385.

52. ساخت فعل در گویش جرقویه از دیدگاه رده شناسی ، با همکاری رویا قنادی ، مجله زبان و زبان‌شناسی،  انتشارات انجمن زبانشناسی ایران ، س3 ،ش2 ، ص 103-123 ، 1386.

53. درباره انار و بادگیر ، جهان کتاب ، س13 ، ش3و4 ، ص55-56 ، 1387.

54. مقایسه چهارگونه زبانی در استانهای بوشهر و هرمزگان، مجموعه مقالات همایش بین المللی خلیج فارس، بنیاد ایرانشناسی، تهران، 29 تا 31 اردیبهشت ، 1388.

55. پیشوند استمرار در گویش درواری، جشن نامه استاد عبدالمحمد آیتی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص 327-337، 1388.

56. حالت در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی،مجله زبان شناسی ، انتشارات نشر دانشگاهی، س 23، ش 1، ص 23 – 25 ، 1388 .

57. شباهت ها و تفاوتهای گویش تالشی ، گیلکی و مازندرانی ، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ و تمدن تالش ، انتشارات دانشگاه گیلان ، ج1 ، ص 237-275 ، 1389 .

58. گونه زبانی فیروز آبادی، جشن نامه استاد دکتر سلیم نیساری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ص 405 ـ 422 ، 1390 .

59. فارسی گفتاری و نوشتاری ، نشریه تخصصی دبیرخانه ی راهبری زبان و ادب فارسی کشور ، س 7 ، ش 2 ، ص 7-18 ، 1390 .

60. تیرگی و شفافیت معنائی در واژه های مرکب در گونه سیستانی ، با همکاری خانم ملیحه میری، فصلنامه ی پازند ، س 7 ، ش 26 و 27 ، ص 111-121 ، 1390 .

61. بررسی نظام آوائی گویش نیشابوری ، با همکاری خانم مهشید سلیمانی ، فصلنامه ی ادبیات و زبان های محلی ایران زمین ، س 2 ، ش 1 ، یاسوج ، ص 125-170 ، 1391 .

62. میزان همبستگی پارامترهای ترتیب سازه در زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی ، با همکاری خانم آمنه زارع ، مجموعه مقالات هشتمین همایش زبانشناسی ایران ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، ج 1 ، ص 354-366 ، 1391 .

63. بررسی مقابله ساخت آوائی در گونه های زبانی شمال خوزستان و فارسی معیار ، با همکاری خانم مهناز سعیدی ، ارائه شده در دوّمین همایش آموزش زبان فارسی و زبانشناسی ، واحد علوم تحقیقات فارس ، شیراز ، 25 و 26 اردیبهشت ، 1392 .

64. بررسی ساخت واژه و گروه واژه در گویش کهک تفریش ، با همکاری آقای منصور شریعتی ، مجله ی پازند ، س 8 ، ش 29 ، ص 78-110 ، 1392.

65. بررسی فرآیند تضعیف در گونه ی سیستانی در چهارچوب نظریه زایشی ، با همکاری خانم ملیحه میری ، رائه شده در دوّمین همایش آموزش زبان فارسی و زبانشناسی ، واحد علوم تحقیقات فارس ، شیراز ، 25 و 26 اردیبهشت ، 1392.

66. بررسی مقابله ای ساخت واژه در دو گویش ایرانی ، با همکاری خانم فروزنده زردشتی ، مجله علمی پژوهشی علوم انسانی و هنر ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ، س 93 ، ش 12 ، ص 111-125 ، 1393 .

67. بررسی مقابله ای ویژگی های دستوری در گونه های زبان شمال استان خوزستان و فارسی معیار ، با همکاری خانم مهناز سعیدی ، ارائه شده در همایش زبانها و گویش های ایرانی ، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، 14 و 15 دی ماه ، 1393 .

68. یک معنی و هزار صورت ، ارائه شده در همایش زبانها و گویش های ایرانی ، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ، 14 و 15 دی ماه ، 1393 .

 

زمینه های پژوهشی:

 زبانشناسی و گویش شناسی

 

فعالیت های علمی و آموزشی:

 29 سال

 • استخدام در آموزش و پرورش ،اصفهان ، 1337 .
 • رییس انستیتوی تربیت معلم ، وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، تهران ، از 1351 تا 1353.
 • انتقال از آموزش و پرورش به فرهنگستان سابق زبان ایران (فرهنگستان دوم) ، تهران ،1353.
 • انتقال به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، پس از انقلاب اسلامی.
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، 1379.
 • تدریس در دانشگاه‌های تهران ، شهید بهشتی ،الزهرا ، علوم پزشکی ایران ، تبریز، پیام نور ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی.
 • راهنمایی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد در رشته زبان شناسی همگانی ، بیش از 100 مورد.
 • مدیر گروه گویش شناسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • مدیر گروه گویش شناسی در انجمن زبان شناسی ایران.
 • عضو شورای برنامه ریزی گروه زبان و ادبیات فارسی( در دفتر برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش).
 • عضو شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 • عضو انجمن زبان شناسی ایران .
 • عضو هیات تحریریه در نشریه های 1- فصلنامهپازند (نشریه علمی زبان)،2- مجله زبان و زبان‌شناسی( نشریه انجمن زبان شناسی ایران)، 3- مجله ادب پژوهشی( نشریه دانشگاه گیلان).