جمشید معصومی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰فقه ومبانی حقوقمدرسه عالی شهیدمطهری
کارشناسی ارشد۱۳۷۵فقه ومبانی حقوقمدرسه عالی شهیدمطهری
دکتری۱۳۸۹فقه ومبانی حقوقعلوم تحقیقات