مهران احدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیهیات علمیرسمی آزمایشی(تنظیم نشده)۸