مریم ایلانو

توضیحات

مشخصات شخصی

 • مرتبه علمی : استادیار . پایه 7
 • تاریخ تولد 1355/6/28
 • محل تولد تهران
 • ایمیل: maryamilanloo@yahoo.com

 

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری : جغرافیایی طبیعی گرایش ژئومورفولوژی ازدانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران. سال 1389
 • فوق لیسانس: رشته جغرافیایی طبیعی هیدروژئومورفولوژی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. سال 1382.
 • لیسانس: رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم . دانشگاه شهید بهشتی تهران . سال 1379.
 • دیپلم. شاخه علوم انسانی . مدرسه فاطمه الزهراء. شهرری. 1375.

 

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی دانشگاهی

 

 •  
 • 4 مقاله ISI در مجلات Elsevier Geomorphology -  Elsevier ProcediaSbs – Jukall Journal
 • 8 مقاله چاپ شده در همایش های بین المللی
 • 3 مقاله چاپ شده در فصل نامه های علمی – پژوهشی چشم انداز( مورد تأئید وزارت علوم) 1 مقاله چاپ در مجله جغرافیای طبیعی و پذیرش بیش از 5 مقاله در مجله های علمی – پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم
 • 23 مقاله چاپ شده در همایش های ملی
 • 5 مقاله چاپ شده در همایش های منطقه ای

 

سوابق آموزشی اینجانب عبارتند از:

 • تدریس به مدت شش سال به عنوان دبیر حق التدریس در ناحیه دو شهریار
 • تدریس به عنوان استاد مدعو در دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در طی سالهای 1392 و 1393
 • تدریسبهعنواناستادمدعودردانشگاه آزاداسلامیاسلامشهر،
 • تدریسبهعنواناستادمدعودر دانشگاه دولتی خوارزمی ، تهران
 • استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر از سال 1386 تاکنون
 • استاد راهنما و مشاور تعدادی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • استاد راهنما و مشاور تعدادیدانشجودر مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

 

کتب چاپ شده:

 • درآمدی بر منابع و مأخذ جغرافیای ایران
 • حرکات دامنه ای با تأکید بر پهنه بندی آنها

کتب در حال چاپ:

 • کاربرد مدلهای چند شاخصه در جغرافیا
 • تکنیک های ژئومورفولوژی

 

طرحهای اجرا شده  برون دانشگاهی

 • مکان یابی زباله ها با بکارگیری سیستم GIS ( منطقه مورد مطالعه ماهشهر)
 • مدیریت پایدار شهری و بررسی ظرفیت های گردشگری ( منطقه مورد مطالعه : منطقه 12 تهران)

 

طرحهای اجرا شده دانشگاهی

 • مدلسازی و پهنه بندی خطر وقوع حرکات دامنه ای ( جاده کرج – چالوس)
 • مدلسازی و پهنه بندی خطر وقوع حرکات دامنه ای ( حوضه آبخیز ارنگه رود)
 • آشکار سازی سواحل ماهشهر با استفاده از سیستم RS
 • بکارگیری تکنیک های ژئومورفولوژی در خاک شناسی ( منطقه مورد مطالعه ماهشهر)
 • برآورد میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل پسیاک ( منطقه مورد مطالعه حوضه آبخیز گاماسیاب)