محمداخباری

 مشخصات  شخصی

 • نام و نام خانوادگی :  محمد اخباری
 • تاریخ تولد:  19/11/1336
 • ایمیل :   Dr.m.akhbari@gmail.com

 

مشخصات تحصیلی  :

 • دکتری :                گرایش : جغرافیای سیاسی با گرایش ژئوپلتیک       از دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد:   گرایش : جغرافیای سیاسی                             از دانشگاه  تهران
 • کارشناسی :          گرایش :  جغرافیا وبرنامه ریزی شهری              از دانشگاه تبریز 

 

سمت های اجرایی :

 •  مسئول آموزش سپاه تهران                                                                                  59-1358
 • رئیس ستاد منطقه 7 سپاه (کرمانشاه؛ایلام ؛همدان؛کردستان)                                       59 -1361
 • رئیس ستاد منطقه 5 سپاه (آذربایجان شرقی؛اذربایجان غربی؛اردبیل)                                65-1361
 • رئیس ستاد منطقه لشگر 31عاشورا                                                                        67-1365
 • رئیس ستاد منطقه سپاه 12 آذربایجان غربی                                                            70-13672
 •  رئیس دانشکده علوم انسانی (دانشگاه امام حسین(ع))                                             77 ـ1370
 • رئیس کمیسیون موارد خاص دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام                                  81 ـ1378
 • رئیس اداره سنجش از دور و G.I.S (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)                            84 ـ1381
 • مدیرعامل شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران(TGIS)                                        88-1386
 • مشاور رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران                                                   88-1391
 • رئیس کمیته آمایش سرزمین دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام                                 89-1391
 • مشاور عالی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات در امور برنامه ریزی                                     90-1392
 • عضو پژوهشکده آمایش بنیادین – مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت                         92-1391
 • رئیس مرکز علمی-کاربردی شهرسازی،نوسازی،بهسازی شهرداری تهران                     1393- ادامه دارد
 • عضو هیات علمی دانشگاه با رتبه دانشیاری  از 1370
 • رئیس دانشکده علوم جغرافیایی سال 1373 _ 1370
 •  رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع) ، 1378 _ 1376
 • دبیر دهمین کنگره جغرافیدانان ایران ، 1377
 • دبیر همایش جغرافیا و کاربردهای دفاعی ـ  امنیتی، 1376
 •  دبیرکنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران ،‌بهار 1383
 •  دبیر همایش ملی ژئوپلتیک و مرز،‌ تیرماه 1386
 • نائب رئیس انجمن ژئوپلتیک ایران

 

تجربیات پژوهشی دانشگاهی

 •  مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی ژئوپلتیک
 • سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی
 • سردبیر فصلنامه علمی-تخصصی مرز وجغرافیا – دانشگاه علو م انتظامی
 •  مدیر مسئول مجله علمی ـ پژوهشی جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تهران مرکز 
 •  محقق نمونه دانشگاه امام حسین (ع) ، سال 1373
 •  مسئول پروژه ملی " جغرافیای نظامی ایران " سال 1372 مجری     دانشگاه  امام حسین (ع)
 •  عضو شورای علمی پروژه ملی بررسی ملاحظات دفاعی در آمایش سرزمین ، سال 1376
 • کسب رتبه اول در نگارش پایان نامه گروه علوم انسانی / مقطع کارشناسی ارشد سراسر کشور
 •  رئیس کمیته علمی هفتمین مجمع سراسری دانشجویان و طلاب ممتاز بسیجی کشوردرسال 1377
 • مشاور در مطالعات سیاسی، امنیتی پروژه ملی  " طرح جامع تقسیمات کشوری " در وزارت کشور1377
 • دبیر انجمن علمی سنجش ازدور کشور 1380
 • محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران  مرکزی در سال 1386
 •  مسئول پروژهMGIS  دانشگاه عالی دفاع ملی 87-1388
 •  محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی در سال 1388
 • محقق و پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی- تهران مرکزی در سال 1390
 • مسئول پروژه تعیین واقعی املاک در شهر تهران (عدالت سرزمینی در دریافت عوارض نوسازی و پسماند)
 • مسئول پروژه G.I.S  فضای سبز شهردر تهران
 • مسئول پروژه G.I.S  خدمات شهری در تهران
 • مسئول پروژه شناخت مسائل فرهنگی؛ اجتماعی ؛اقتصادی در شهر تهران

 

کتب چاپ شده:

 •  کتاب مقدمه ای بر جغرافیای نظامی ایران /  انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)/ مهر 1377
 •  کتاب جغرافیای کشور ترکیه  / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار 1383
 • کتاب فناوری های نوین وکاربرد آن در ناجا   /  معا ونت آموزش ناجا  /  تابستان 1386
 • کتاب جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران / انتشارات سازمان جغرافیایی /تابستان 1388
 • کتاب جغرافیای کشور پاکستان / انتشارات سازمان جغرافیایی/  تابستان 1388
 •  کتاب جغرافیای کشور یمن   / انتشارات سازمان جغرافیایی/  بهار 1390
 •  کتاب مدیریت بحرانهای قومی با تا کید بر شمال غرب کشور/ پائیز1392
 • کتاب   الگوی امنیتی ، اسلامی- ایرانی در خلیج فارس / پائیز 1391
 • کتاب جغرافیای کشور الجزایر / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار1392
 • کتاب جغرافیای کشورهلند / انتشارات سازمان جغرافیایی / بهار1392
 • مقالات علمی – پژوهشی چاپ شده:
 • مقاله: امنیت ملی درسیاست بین الملل معاصر / فصلنامه علمی – پژوهشی  سیاست دفاعی / پائیز 1382
 • مقاله مکعب بحران آب درایران-  انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی پژو هش های جغرافیایی/ پائیز 1379
 • مقاله:  فرایند تصمیم گیری تقسیم استان خراسان- انتشار فصلنامه علمی –پژوهشی ژئوپلیتیک 1384
 • مقاله :وضعیت خاورمیانه درساختار ژئوپلیتیکی هزاره سوم-انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک1386
 • مقاله :تحلیل روند ژئوپلیتیک در نظام بین الملل- فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد دفاعی 1387
 • 6/7- مقاله:  ساختار نظام بین الملل در قرن 21 : مطالعه موردی؛سیاست خاورمیانهائی آمریکا- فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی زمستان 1387
 • مقاله  A geopolitical analysis of ethnicity in Iran, with an emphasis on challenges and opportunities        فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک 1388 
 •  مقاله :   ساختار نظام بین الملل و تحلیل بحران در روابط ایران و آمریکا - فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بهار1389
 •  مقاله:  ملاحظات راهبردی وانتقال انرژی به شبه قاره هند -    فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک -دانشگاه عالی دفاع ملی بهار وتابستان 1388
 • مقاله : الگوی شبکه ائی ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقاء موقعیت ژئوکالچر؛مطالعه موردی تهران
 •  انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک تابستان 1389
 •  مقاله: موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان(مطالعه موردی: طرح خاورمیانه بزرگ) فصلنامه علمی- پژوهشی ، پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران شماره 75 بهار 1390
 •  مقاله- Land use and Geographical Planning towards National Solidarity - IJbSM 1(3)            December, 2010 issue (Vol 1(3)) of our International Journal of Bio-resource and Stress Management (IJBSM).
 • مقاله- Regional cooperation model in the Horizon of outlook plan
 • انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک شماره 17 زمستان 1390
 • مقاله:  بررسی الگوی مشارکت اسلامی امنیت منطقه ائی در خلیج فارس/ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک - دانشگاه عالی دفاع ملی شماره 5 –  سال دوم - زمستان  1389
 • مقاله : بررسی عوامل موثر بر تعامل استانداری با مرزبانی وتاثیر آن در کنترل مرز ها (سیستان و بلوچستان 88- 87) - فصلنامه علمی- تخصصی مرز وجغرافیا – دانشگاه علوم انتظامی – شماره 1 – زمستان 1389
 • مقاله:جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج فارس در روند جهانی شدن با تاکید بر نقش آمریکا / فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو درجغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار / سال سوم  شماره 4  پائیز 1390
 •  مقاله: تاثیر مناسبات بین قومی بر امنیت منطقه ای : مطالعه موردی آذربایجان غربی / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده ادبیات و علو انسانی/ سال چهارم شماره 15- زمستان 1389
 •  مقاله: نقش وتاثیر اتحادیه اروپا در قدرت یابی نظام جهانی / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی منطقه ای / موسسه آموزش عالی قشم / سال اول شماره 4 – پائیز 1390
 • مقاله: بررسی عوامل موثربر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان زنجان ، چالشها و راهکارها / فصلنامه علمی- تخصصی گردشگری وچشم اندازآینده / سازمان منطقه آزاد قشم/ سال اول شماره 4 پائیز 1390
 • مقاله: روند دولت- ملت سازی دربوسنی و هرزگوین (با نگاهی به آینده ) / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی منطقه ای /موسسه آموزش عالی قشم / سال دوم شماره 1 – زمستان 1390
 • مقاله: جغرافیای جرم خیزی در کلان شهر تهران (مطالعه موردی سرقت و قتل ) / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی– دانشکده ادبیات و علو انسانی/ سال پنجم/ شماره 18- پائیز 1390
 • مقاله: بررسی ابعادو پیامد های ژئوپلیتیکی حضور ناتو در افغانستان / فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی –دانشکده ادبیات و علو انسانی/سال ششم / شماره 20- بهار 1391
 •  مقاله:بررسی پدافند غیر عامل در مدیریت شهری / فصلنامه علمی- پژوهشی ژئوپلیتیک شماره2 تابستان 1393
 •  مقاله:ارزیابی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی (مطالعه تطبیقی :دولت هشتم ونهم )
 • فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیا/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی –دانشکده ادبیات و علو انسانی/سال ششم / شماره 21-22-تابستان وپاییز 1391

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۲تهران
دکتری۱۳۸۰تربیت مدرس