مهرداد اله قلی زاده اذری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مدیریت صنعتیآزاد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷مدیریت صنعتیتهران مرکزی
دکتری۱۳۸۳مدیریت صنعتیواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)