منیژه دشتبان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹علوم اقتصادیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۳علوم اقتصادیعلامه طباطبائی
دکتری۱۳۹۰اقتصاد بین المللیواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)