محمدرضا ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸ادبیات فرانسهشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱ادبیات فرانسهفردوسی مشهد
دکتری۱۳۷۹ادبیات فرانسهآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار.
 • تاریخ تولد:1345 
 • محل تولد
 • ایمیل: moh.ebrahimi@iauctb.ac.ir   
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1379
 •  کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه فردوسی ، مشهد ، ایران ،  1371.
 • کارشناسی: زبان و ادبیات فرانسه . دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران ،  1368 .

 

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

 • ادبیات
 • ترجمه

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

مدیر دفتر استخدام هیات علمی

مدیر گروه آموزشی زبان فرانسه

عضو کمیته منتخب دانشگاه

دبی کمیته منتخب دانشگاه

سرپرست کمیته تحصیلات تکمیلی