محمد مهدی اسماعیلی

 

مشخصات شخصی:

 مرتبه علمی: دکتری

·         تاریخ تولد: 01/07/1349

·         محل تولد: اصفهان

·         ایمیل:esmaaili@gmail.com

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:

رشته:فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1379نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  •  کارشناسی ارشد:

رشته: فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1374نام دانشگاه: دانشگاه شیراز

  • کارشناسی:

رشته: زبان و ادبیات فرانسه-سال اخذ مدرک: 1372نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

 

سمت های اجرایی:

  

تجربیات پژوهشی دانشگاهی:

کتاب:

1-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر اول، 1390، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر دوم، (درحال انتشار)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مقاله:

1- گویش سدهی، 1381، مجموعه مقالات نخستین همایش گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2- گویش کمشچه‌ای، 1384، سریر سخن(مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش‌های ادبی)، دانشگاه تربیت مدرس.

3- پسوندهای مصدرساز در برخی گویش‌های مرکزی ایران، 1386، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 9)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

4- بررسی ساخت‌های مصدری در گویش‌های استان اصفهان، 1390،دوفصلنامه زبانشناخت (شماره 3) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

5- بررسی برخی فرایندهای واجی-آوایی گویش‌‌های مرکزی ایران، 1391، نخستین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال)، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

6- بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان ثالث (همکار در تالیف)، 1391، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 26)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

7- بررسی نظام فعل در گویش طاری،1392، رنج و گنج (ارج‌نامه دکتر زهره زرشناس)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدخل دایره‌المعارف:

1- «گویش ابیانه‌ای»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

2-«گویش طرقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

3-«گویش طاری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

4-«گویش سدهی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

5-«گویش گزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

6-«گویش نطنزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

7-«گویش یارندی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

8- «گویش خوری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

9- «گویش خورزوقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

10- «گویش بادی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

 

 زمینه های پژوهشی:
 

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، زبان‌شناسی تاریخی، دستور زبان فارسی 

سوابق آموزشی:

1-تدریس در گروه زبانشناسی همگانی(کارشناسی ارشد) از1386 تاکنون(نام دروس: زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، تطور زبان فارسی، تاریخچه زبان‌های ایرانی، ساخت زبان فارسی، تاریخ زبانشناسی، آواشناسی عمومی).

2- تدریس در گروه زبانشناسی همگانی (کارشناسی) از 1387 تا کنون(نام دروس: آشنایی با زبان فارسی باستان، آشنایی با زبان فارسی میانه، آشنایی با نظامهای نوشتاری، آشنایی با زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، ساخت زبان فارسی).

3- تدریس در گروه‌های زبان آلمانی،انگلیسی و فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از1384 تاکنون(نام دروس: ساخت زبان فارسی، ساختارهای دستوری فارسی (ارشد)، زبانشناسی عمومی).

4-تدریس درگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیاز1376 تا 1390(نام دروس: تحقیق در دستور زبان فارسی (ارشد)، تاریخ زبان فارسی، مقدمات زبانشناسی، دستور زبان فارسی1و2).

5-تدریس درگروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهراز1383 تا 1389 (نام دروس: سنسکریت 1 و 2، اوستا (مقدمات، 1، 2، 3)، فارسی میانه (زردشتی، ترفانی و کتیبه‌ای)، فرهنگ ایران باستان، مقدمات زبانشناسی).

6-تدریس در بخش تحصیلات تکمیلی بنیاد ایرانشناسی از1384 تا 1389(نام درس: آشنایی با زبانها و خطوط ایرانی پیش از اسلام).

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲ادبیات فرانسهآزاد اسلامی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۴فرهنگ وزبانهای باستانیآزاداسلامی شیراز
دکتری۱۳۷۹فرهنگ وزبانهای باستانیآزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)