مهناز استکی

مشخصات شخصی:

 

 • مرتبه علمی: استادیار
 • تاریخ تولد:1343 
 • محل تولد: تهران
 • ایمیل:    Mah.Estaki@iauctb.ac.ir
   

 مشخصات تحصیلی:

 

 • دکتری: روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی سال 1386
 •  کارشناسی ارشد: روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی سال 1378
 • کارشناسی: روان شناسی کودکان استثایی دانشگاه شهید بهشتی سال 1366
 • دیپلم :  علوم انسانی سال 1361

 

سمت های اجرایی:

 

 • سرپرست دفتر مشاوره دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

زمینه های پژوهشی:
 

  

سوابق آموزشی:

 


 •