محمد صادق فربد

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : محمد صادق فربد

وضعیت : عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

گروه آموزشی:مردم شناسی  

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل : moh.farbod@iauctb.ac.ir

مشخصات تحصیلی:

دکتری: دکتری تخصصی جامعه شناسی فرهنگی گرایش مردم شناسی از کشور هندوستان

کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

کارشناسی:جغرافیا از دانش سرای عالی

سمت  اجرایی:

مدیر گروه علوم اجتماعی و ارتباطات