محسن جهانشاهی

   Please follow up the english version at http://faculty.iauctb.ac.ir/m-jahanshahi-comp/en

 

 

 

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)