محمد جعفر جلالی

مشخصات شخصی:

 

مرتبه علمیمربی

تاریخ تولد:1341

محل تولدقم

ایمیل: Moh.Jalali@iauctb.ac.ir
 

 مشخصات تحصیلی:

-کارشناسی ارشد:  رشته: فقه و حقوق اسلامی – سال اخذ مدرک: 1368      نام دانشگاه: دانشگاه تهران

-کارشناسی:  رشته: فقه و حقوق اسلامی– سال اخذ مدرک:1366     نام دانشگاه : دانشگاه تهران ر

سمت های اجرایی:

-

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

سوابق آموزشی

-