مجتبی مقصودی

مشخصات شخصی:

دکتری علوم سیاسی، عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (با پایه 24)

آدرس الکترونیک:

m.maghsoudi@iauctb.ac.ir     

Maghsoodi42@yahoo.com   

Maghsoudi.Mojtaba@yahoo.com

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷علوم سیاسیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۱علوم سیاسیدانشگاه آزاد اسلامی
دکتری۱۳۷۸علوم سیاسیدانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم سیاسیهیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۲۴