محمد مجدعاملی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۰مدیریت بازرگانیواحد علوم تحقیقات
کارشناسی۱۹۸۱مهندسی صنایعدانشگاه تنسی
کارشناسی ارشد۱۹۸۳مدیریتدانشگاه تنسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)