محمدرضا میرزایی نژاد

مشخصات شخصی:

 

مشخصات تحصیلی :

 

  • دیپلم ریاضی فیزیک – تهران
  •  لیسانس اقتصاد نظری – دانشگاه شهید بهشتی
  • فوق لیسانس اقتصاد – دانشگاه تهران
  • دکتری اقتصاد(بخش عمومی – بین الملل) – دانشگاه آزاد اسلامی– واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق تدریس :

 

  • تدریس در آموزش و پرورش- 3 سال
  • تدریس در دانشگاهها – 17 سال - ] دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-  دانشگاه الزهرا (س) – دانشگاه علمی کاربردی [
  •  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1376

سوابق پژوهشی:

طرح های مطالعاتی – مجری

  • تدوین ضوابط و مقررات خاص جهت خصوصی سازی نیروگاهها و تشویق سرمایه گذاران در این جهت و حفظ حقوق آنان
  • بررسی و ارزیابی قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه در حوزه میراث فرهنگی و تهیه  اسناد پشتیبان لازم به منظور مهندسی فرهنگی این حوزه

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب: