مرتضی ناجی زواره

مشخصات شخصی:

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1347

محل تولداردستان

ایمیل: Mor.Naji_Zavarei@iauctb.ac.ir
 

 مشخصات تحصیلی:

-دکتری: حقوق جزاو جرم شناسی  سال اخذ مدرک :1387   نام دانشگاه: دانشگاه تهران

-کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی  – سال اخذ مدرک: 1373      نام دانشگاه:  دانشگاه تهران

-کارشناسی: حقوق قضایی– سال اخذ مدرک:1371     نام دانشگاه : دانشگاه تهران

سمت های اجرایی:

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

سوابق آموزشی