محمدرضا پاک

مشخصات شخصی

مشخصات تحصیلی :

  • دکتری تخصصی تاریخ و تمدن ملل اسلامی واحد علوم وتحقیقات
  • کار شناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی  دانشگاه ازاد
  • کار شناسی تاریخ و تمد ن ملل اسلامی   دانشگاه تهران
  • دیپلم تجربی

سمت  اجرایی:

 

سوابق آموزشی:

تدریس از 1372 تا کنون

 

زمینه های پژوهشی

انتشا ر40 مقاله و 8 کتاب.

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸تاریختهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۷دانشگاه آزاد
دکتری۱۳۸۲علوم تحقیقات