محمدرضا پیرهادی

مشخصات شخصی:

 

مرتبه علمیاستادیار

تاریخ تولد:1342

محل تولد:  بروجرد

ایمیل:m_pirhadi@iauctb.ac.ir

 • r_pirhadi@yahoo.com
 • m.reza.pirhadi@gmail.com

 مشخصات تحصیلی:

کتری:   رشته: حقوق، گرایش: خصوصی،  سال اخذ مدرک :1384 نام دانشگاه: واحد علوم , تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

-کارشناسی ارشد:  رشته: حقوق – گرایش :حقوق خصوصی

-کارشناسی: رشته: حقوق– گرایش: حقوق قضایی

دیپلم: ریاضی فیزیک

سمت های اجرایی:

 • وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز، محل اشتغال تهران از 1378
 •  رئیس اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1386- 1387
 •  مشاور حقوقی و وکیل سازمان توسعه ونوسازی معادن، از سال 1381 تا کنون
 • مدیر داخلی مجله مجله فصلنامه حقوقی آزاد، حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی از سال 1388
 •  عضو شورای تحریریه مجله فصلنامه حقوقی آزاد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی از سال 1388
 • عضو شورای تحریریه مجله مجله عدالت آراء، از سال 1389
 •  سرپرست مرکز علمی کاربردی قوه‏ ی قضاییه‏ ی تهران، از آذر ماه 1391 تا پایان سال 1393
 • عضو شورای گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی
 • عضو گروه اختبار شفاهی و کتبی درس حقوق مدنی کانون وکلای دادگستری مرکز سالهای 1392 و  1393 و 1394
 • عضوکمیته ترفیع دانشکده حقوق وحد تهران مرکزی سال 92-94

-

فعالیت پژوهشی –دانشگاهی:

 مقالات:

 • 1- مقاله، قائم مقامی درمطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیان دیده، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره ی جدید شماره 15و16، شماره پیاپی184 و 185، بهار و تابستان سال 1383
 • 2- مقاله، انتقال مالکیت در بیع مال آینده، مجله فصلنامه حقوقی آزاد، حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1385
 • 3- مقاله، شرط حفظ مالکیت، مجله عدالت آراء، شماره‏‏‏ ی 6-7، 1386
 •  4-مقاله، اجاره به شرط تملیک و عدم تحقق شرط، مجله فصلنامه حقوقی آزاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، شماره 3، سال 1387
 • 5- مقاله، انتقال مالکیت در بیع مال کلی، مجله عدالت آراء، شماره ی، 1388
 • 6- مقاله، عقود احتمالی با تأکید بر بیع احتمالی، مجله فصلنامه حقوقی آزاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، شماره 5، 6 و 7 سال 1389
 • 7-مقاله، مبانی کارشناسی تقلیل ثمن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین،مجله فصلنامه حقوقی آزاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، شماره 11، سال 1390
 • 8 - Mohammad Reza Pirhadi, Alireza Haji Ahmadi Powers and Responsibilities of the Attorney after Substitution in the Iranian Law, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 2, February 2015,pp. 188-194
 • 9-ایجاب عام در عقد بیع، مجله فصلنامه حقوقی آزاد، حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
 • 10- بررسی قرارداد مرابحه در متون فقهی و حقوقی و نظام بانکی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، سال دو-شماره چهارم-پاییز و زمستان 1394
 • پژوهشگر برتر سال  1392در جشنواره تجلیل از پژوهشگران دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

 کتابهای چاپ شده: 

 • 1- کتاب: انتقال مالکیت در عقد بیع، انتشارات شالیزه، تهران، 1386
 • 2-چاپ دوم کتاب: انتقال مالکیت در عقد بیع با اصلاحات و ضمایم، انتشارات جنگل جاویدان، تهران، 1390
 • 3 - کتاب: عقود معینه ی مختلفه، جلد اول در بیع و اجاره، به انضمام نوزده بحث تکمیلی در بیع، انتشارات خرسندی، تهران، 1392
 • 4 - چاپ سوم کتاب: انتقال مالکیت در عقد بیع با اصلاحات و ضمایم، انتشارات جنگل جاویدان، تهران، 1392
 • 5 - کتاب: درس گفتارهایی در حقوق قراردادها - مباحث تکمیلیِ تطبیقی، جلد اول، انتشارات خرسندی، تهران، 1393
 • 6- کتاب عقود معینه ی مختلفه، جلد دوم، عقود اذنی و تبعی (وثیقه‏ های دین)، انتشارات خرسندی، تهران، 1395

 

سوابق آموزشی

 

 • عضو هیأت علمی واحد تهران مرکزی از سال 1380 تا کنون و مدرس دروس مقطع کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دکتری حقوق خصوصی
 • مدرس مدعو مدرسه عالی شهید مطهری در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • مدرس مدعو  واحد علوم و تحقیقات تهران در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • تدریس در مرکز آموزش کار آموزان قضایی، قم 1382
 • مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین از شهریور 1378 تا 1384
 • مدرس مدعو دانشگاه عدالت