محمدرضا ساکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱حقوقتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۵حقوق جزاتهران
دکتری۱۳۹۲حقوق جزادانشگاه واحد علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)استاد دانشگاه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)