مژگان سپاه منصور

 
 
     
 

مشخصات شخصی:

نام و نام خانوادگی : مژگان سپاه منصور

گروه آموزشی:روان شناسی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل : Mojgan.sepahmansour@iauctb.ac.ir

مشخصات تحصیلی:

دکتری: دکتری روان شناسی از دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد: روان شناسی از دانشگاه آزاد واحد کرج

کارشناسی:روان شناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبائی

 

سمت  اجرایی:

مدیر گروه دکتری و ارشد روان شناسی از تیر 93 تاکنون

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مرکزی

مدیرگروه روان شناسی از سال 1385 به مدت 4 سال

عضو شورای پژوهشی واحد تهران مرکزی

عضو شورای پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

معاون دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی