مهدی شهلا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۴حقوقشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۶۳دانشگاه علوم اجتماعی تولوز
دکتری۱۳۶۶دانشگاه علوم اجتماعی تولوز