محمدجواد شریعت باقری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۵علوم قضاییعلومقضایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲Judicil Scienceاسترامبورگ
دکتری۱۳۷۶حقوق بین المللاسترامبورگ

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)سرپرست دانشگاه(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)