محمدحسن طوباءی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریحوزه علمیه قم ومعاونت امور اساتید نهاد
کارشناسی۱۳۴۸فقه واصولحوزه علمیه جامعه نجف اشرف
کارشناسی ارشد۱۳۴۸حوزه علمیه نجف اشرف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیأت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)