محمد صالح ولیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۴۹حقوقتهران
کارشناسی ارشد۱۳۵۱حقوق قضائیدانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دکتری۱۳۵۸حقوق جزا و جرمشناسیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیأت علمی تمام وقت(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)