مجید وزیری

 

مشخصات شخصی :

 • مرتبه علمی :  استادیار
 • تاریخ تولد :  12/9/1340
 • محل تولد :  اراک
 • MADJID_VAZIRI@YAHOO.COMایمیل :

 

مشخصات تحصیلی :

 • -دکتری : الهیات و معارف اسلامی گرایش :  فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه :  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • -کارشناسی ارشد : الهیاتو معارف اسلامی      گرایش :  فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه :  فردوسی مشهد
 • - کارشناسی :  ریاضی محض دانشگاه :  خوازرمی(تربیت معلم تهران)
 • -دیپلم :  ریاضی قیزیک

 

سمت های اجرایی :

 • عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1378 تاکنون .
 • مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1386 تا 1390 .

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی :

تألیف کتاب :

 • حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام و موارد تطبیقی آن ، انتشارات چاپ و نشر بین الملل وابسته یه مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول : بهار 1384 ، چاپ دوم : شهریور 1387 .

مقالات :مقالات :

1- نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از دیدگاه اسلام ، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، دوره 52 ، شماره 164 ، زمستان 1381 .

2- امام اسوه امت ، مجله علمی ترویجی سفینه فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم ، شماره 14 ، بهار 1386 .

3- بررسی مبانی فقهی پناهندگی در اسلام ، مجله علمی پژوهشیفصلنامه تخصصیفقه و مبانی حقوق ، سال سوم ، شماره 9 ، پاییز 1386 .

4- بررسی بیع دین به دین در فقه امامیه ، مجله علمی پژوهشیفصلنامه تخصصیفقه و مبانی حقوق ، سال چهارم ، شماره 10 ، زمستان 1386 .

5- آزادی در اسلام از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) ، مجله علمی پژوهشیفصلنامه پژوهش ادبی ، شماره 12 ، بهار 1387 .

6- اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه ، مجله علمی پژوهشیفصلنامه حقوق دانشگده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، دوره 38 ، شماره 2 ، تابستان 1387 .

7- روش شناسی کشف قواعد فقهی در فقه امامیه ، مجله علمی پژوهشیفصلنامه تخصصیفقه و مبانی حقوق ، سال چهارم ، شماره 12 ، تابستان 1387 .

8- دفاع مشروع عام ، مجموعه مقالات همایش علمی امر به معروف و نهی از منکر ، دانشگاه مذاهب اسلامی ، چاپ اول ، زمستان 1387 .

9- نگرشی نو به جرایم علیه اموال با رویکرد ابعاد و راهکارهای اشراف اطلاعاتی پلیس آگاهی ، مجموعه مقالات همایش تخصصی پلیس ، اشراف اطلاعاتی و جرم (جلد سوم) ، دانشگاه علوم انتظامی ناجا ، 1390 .

10- - پلیس زن و پیشگیری وضعی از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ، پلیس زن و پیشگیری از مواد مخدر (مجموعه مقالات همایش پلیس زن و مبارزه با مواد مخدر و روان گردان) ، مجتمع آموزشی زنان پلیس ، معاونت پژوهش ، خرداد 1390 .

11- ارتباط انسان ها در عالم آخرت از منظر قرآن ، مجله علمی پژوهشیفصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک سبزواران ، سال دوم ، شماره 6 ، تابستان 1390 .

12- بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب قضاوت و مرجعیت در فقه ، فصلنامه انتقادی فکری در حوزه علوم انسانی کتاب نقد (دانش سیاسی 2) ، شماره 59 و 60 ، تابستان و پاییز 1390 .

13- ترجمه مقاله فلسفه حقوق اسلامی ، نورمان کالدر ، ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت ، سال ششم ، شماره 7 ، پیاپی 67 ، آبان 1390 .

14- روش شناسی تفسیر فقهی شیعه ،مجله علمی پژوهشیفصلنامه مطالعات قرآنی ، سال سوم ، شماره  11 ، پاییز 1391  .

 

زمینه های پژوهشی :

 • فقه ، اصول فقه ، فقه مقارن ، اصول فقه مقارن ، کلام ، حدیث ، تفسیر ، تعلیم و تربیت ، اخلاق ، عرفان اسلامی ، حقوق ، حقوق تطبیقی ، حقوق بین الملل .

 

سوابق آموزشی :

 • تدریس در گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1377 تاکنون .
 • اخذ مرتبه استادیاری در سال 1381 و تدریس در مقطع کارشناسی ارشد گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1381 تاکنون .
 • تدریس در دانشگاه مذاهب اسلامیاز سال 1388 تاکنون .
 • تدریس در دانشگاه علوم قرآن و حدبث از سال 1390 تاکنون .

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیفقه وحقوقآزاد
کارشناسی ارشد۰فقه حقوقآزاد
دکتری۰فقه وحقوقآزاد