ندا آتش وحیدی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹آزاد اسلامی تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۷آزاداسلامی تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۱آزاد اسلامی علوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی:

 

  • مرتبه علمی: استادیار.
  • تاریخ تولد:1341 
  • محل تولد: تهران
  • ایمیل: Ned.atash vahidi@iauctb.ac.ir   
     

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .تهران، ایران.1381
  •  کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1377.
  • کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران ،  1369 .

موضوعات پژوهشی مورد علاقه :

 

  • در زمینه ادبیات و آموزش زبان فرانسه

افتخارات :

 

سوابق اجرایی :
 

پست معاونت دانشکده زبانهای خارجی

رئیس اداره طرح های پژوهشی - واحد تهران مرکزی از مهرماه 90 تا تیر ماه 92