نصرت الله بنی مصطیفی عرب

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۹۸۵مکانیککشمیر
کارشناسی ارشد۱۹۸۸مکانیکبنارس
دکتری۱۹۹۳مکانیکآی آی تی دهلی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)