ناهده فوزی

:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۰زبان و ادبیات عربی
کارشناسی ارشد۱۳۷۲زبان و ادبیات عربیواحد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۲زبان و ادبیات عربیواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)