نگار شریف

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲زبان وادبیات انگلیسیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان وادبیات انگلیسیتهران
دکتری۱۳۹۱زبان وادبیات انگلیسیآزاداسلامی تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)

توضیحات

مشخصات شخصی: 

                                               نگار شریف

  • مرتبه علمی: استادیار
  • ایمیل: negarsharif@yahoo.com

 مشخصات تحصیلی:

 

  • دکتری:
  •   رشته:   زبان و ادبیات انگلیسی      گرایش:  ادبیات انگلیسی          سال اخذ مدرک  1391– نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  •  کارشناسی ارشد: رشته : زبان و ادبیات انگلیسی– گرایش: ادبیات انگلیسی – سال اخذ مدرک: 1378 – نام دانشگاه : دانشگاه تهران
  • کارشناسی: رشته : زبان و ادبیات انگلیسی– گرایش : ادبیات انگلیسی– سال اخذ مدرک : 1372– نام دانشگاه: دانشگاه علامه طباطبایی

 

سمت های اجرایی:

 

 

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

 

 

زمینه های پژوهشی:
 

 

  

سوابق آموزشی:

سوابق دانشگاهی:

-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گروه زبان انگلیسی از 1388

- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گروه زبان انگلیسی از 1385 تا 1388

- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گروه زبان انگلیسی از 1383 تا 1389