غلامرضا گرایی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۱انفرماتیک و کامپیوترعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد۱۳۷۴علوم اقتصادیآزاد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۳اقتصادآزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو هیات علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)