سعید بیگی بروجنی

مشخصات شخصی:

نام ونام خانوادگی : سعید بیگی بروجنی

مرتبه علمی : استادیار

تاریخ و محل تولد:28/6/1365 شهرستان بروجن

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶شیمی محضشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی پلیمرپژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۴مهندسی پلیمرپژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران