سوزان امامی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳روان شناسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۶روان شناسیتهران
دکترای تخصصی۱۳۸۰روان شناسیعلوم تحقیقات